Now showing items 1-1 of 1

    • Article

      Maize HapMap2 identifies extant variation from a genome in flux 

      Jer-Ming Chia; Chi Song; Bradbury, P.J.; Costich, D.; Leon, N. de; Doebley, J.; Elshire, R.J.; Gaut, B.; Geller, L.; Glaubitz, J.C.; Gore, M.; Guill, K.E.; Holland, J.; Hufford, M.B.; Jinsheng Lai; Meng Li,; Xin Liu; Yanli Lu; McCombie, R.; Nelson, R.; Poland, J.; Prasanna, B.M.; Pyhajarvi, T.; Tingzhao Rong; Sekhon, R.S.; Qi Sun; Tenaillon, M.I.; Feng Tian; Jun Wang; Xun Xu; Zhiwu Zhang; Kaeppler, S.M.; Ross-Ibarra, J.; McMullen, M.D.; Buckler, E.S.; Gengyun Zhang; Yunbi Xu; Ware, D. (, 2012)