Now showing items 1-1 of 1

    • Article

      OsLG3 contributing to rice grain length and yield was mined by Ho-LAMap 

      Jianping Yu; Haiyan Xiong; Xiaoyang Zhu; Hongliang Zhang; Huihui Li; Jinli Miao; Wensheng Wang; Zuoshun Tang; Zhanying Zhang; Guoxin Yao; Qiang Zhang; Yinghua Pan; Xin Wang; M.A.R. Rashid; Jinjie Li; Yongming Gao; Zhikang Li; Weicai Yang; Xiangdong Fu; Zichao Li (BioMed Central; BMC (part of Springer Nature), 2017)