Show simple item record

Ukulinywa kwenhlanyelo yomumbu yohlobo lweHybrid lamaOpen Pollinated Varieties (OPVs)

Author: Setimela, P.S.
Author: Mhike, X.
Author: MacRobert, J.
Author: Muungani, D.
Author: Dhlula, M.C.
Year: 2006
URI: http://hdl.handle.net/10883/3756
Abstract: Inhlanyelo yomumbu iyimihlobo emibili, iHybrid leOpen Pollinated Variety (OPV). Ihybrid yinhlanyelo etholakala ngemva kokuhlanganisa abazali (inbred lines) ababili, abathathu kumbe abane. Inhlanyelo yeOPV itholakala ngemva kokuhlanganisa abazali abedlula itshumi. Inhlanyelo yehybrid itshiyene leyeOPV ekuthini yona ikhula ilingana. Isivuno siyehla kakhulu nxa umlimi angahlanyela umumbu wehybrid awuvune nyakenye. Nansi ingcazelo egcweleyo mayelana lomehluko wenhlanyelo zombili lezi.
Format: PDF
Publisher: FAO
Publisher: CIMMYT
Copyright: CIMMYT manages Intellectual Assets as International Public Goods. The user is free to download, print, store and share this work. In case you want to translate or create any other derivative work and share or distribute such translation/derivative work, please contact CIMMYT-Knowledge-Center@cgiar.org indicating the work you want to use and the kind of use you intend; CIMMYT will contact you with the suitable license for that purpose.
Type: Book
Place of Publication: Zimbabwe
Pages: 11 pages
Agrovoc: CROP IMPROVEMENT
Agrovoc: MAIZE
Agrovoc: AGRICULTURAL RESEARCH
Agrovoc: POLLEN
Agrovoc: VARIETIES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Maize
    Maize breeding, phytopathology, entomology, physiology, quality, and biotech
  • Wheat
    Wheat - breeding, phytopathology, physiology, quality, biotech

Show simple item record