Now showing items 1-3 of 3

  • Article

   A chickpea genetic variation map based on the sequencing of 3,366 genomes 

   Varshney, R.K.; Roorkiwal, M.; Shuai Sun; Bajaj, P.; Annapurna Chitikineni; Thudi, M.; Singh, N.P.; Xiao Du; Upadhyaya, H.; Khan, A.W.; Yue Wang; Garg, V.; Guangyi Fan; Cowling, W.A.; Crossa, J.; Gentzbittel, L.; Voss-Fels, K.P.; Valluri, V.K.; Sinha, P.; Singh, V.K.; Ben, C.; Rathore, A.; Punna, R.; Muneendra K. Singh; Tar’an, B.; Chellapilla Bharadwaj; Yasin, M.; Pithia, M.S.; Singh, S.; Soren, K.R.; Kudapa, H.; Jarquín, D.; Cubry, P.; Hickey, L.T.; Dixit, G.P.; Thuillet, A.C.; Hamwieh, A.; Kumar, S.; Deokar, A.; Chaturvedi, S.K.; Francis, A.; Howard, R.; Chattopadhyay, D.; Edwards, D.; Lyons, E.; Vigouroux, Y.; Hayes, B.J.; Von Wettberg, E.; Datta, S.K.; Huanming Yang; Nguyen, H.T.; Jian Wang; Siddique, K.H.M.; Mohapatra, T.; Bennetzen, J.L.; Xun Xu; Xin Liu (Nature Publishing Group, 2021)
  • Article

   Aegilops tauschii draft genome sequence reveals a gene repertoire for wheat adaptation 

   Genyun He; Jizeng Jia; Shancen Zhao; Xiuying Kong; Yingrui Li; Guangyao Zhao; Weiming He; Appels, R.; Pfeifer, M.; Yong Tao; Xueyong Zhang; Ruilian Jing; Chi Zhang; Youzhi Ma; Lifeng Gao; Chuan Gao; Spannagl, M.; Mayer, K.F.X.; Dong Li; Shengkai Pan; Fengya Zheng; Qun Hu; Xianchun Xia; Jianwen Li; Qinsi Liang; Chen, J.; Wicker, T.; Caiyun Gou,; Hanhui Kuang; Yadan Luo; Keller, B.; Qiuju Xia,; Peng Lu; Junyi Wang; Hongfeng Zou; Rongzhi Zhang; Junyang Xu; Jinlong Gao; Middleton, C.; Zhiwu Quan; Guangming Liu; Jian Wang; Huanming Yang; Xu Liu; He Zhonghu; Long Mao; Jun Wang (Springer Nature, 2013)
  • Article

   Author Correction: A chickpea genetic variation map based on the sequencing of 3,366 genomes (Nature, (2021), 599, 7886, (622-627), 10.1038/s41586-021-04066-1) 

   Varshney, R.K.; Roorkiwal, M.; Shuai Sun; Bajaj, P.; Annapurna Chitikineni; Thudi, M.; Singh, N.P.; Xiao Du; Upadhyaya, H.D.; Khan, A.; Yue Wang; Garg, V.; Guangyi Fan; Cowling, W.A.; Crossa, J.; Gentzbittel, L.; Voss-Fels, K.P.; Valluri, V.K.; Sinha, P.; Singh, V.K.; Ben, C.; Rathore, A.; Punna, R.; Muneendra K. Singh; Tar’an, B.; Chellapilla Bharadwaj; Yasin, M.; Pithia, M.S.; Singh, S.; Soren, K.R.; Kudapa, H.; Jarquín, D.; Cubry, P.; Hickey, L.T.; Dixit, G.P.; Thuillet, A.C.; Hamwieh, A.; Kumar, S.; Deokar, A.; Chaturvedi, S.K.; Francis, A.; Howard, R.; Chattopadhyay, D.; Edwards, D.; Lyons, E.; Vigouroux, Y.; Hayes, B.J.; Von Wettberg, E.; Datta, S.K.; Huanming Yang; Nguyen, H.T.; Jian Wang; Siddique, K.H.M.; Mohapatra, T.; Bennetzen, J.L.; Xun Xu; Xin Liu (Nature Publishing Group, 2022)