Now showing items 1-2 of 2

  • Article

   A chickpea genetic variation map based on the sequencing of 3,366 genomes 

   Varshney, R.K.; Roorkiwal, M.; Shuai Sun; Bajaj, P.; Annapurna Chitikineni; Thudi, M.; Singh, N.P.; Xiao Du; Upadhyaya, H.; Khan, A.W.; Yue Wang; Garg, V.; Guangyi Fan; Cowling, W.A.; Crossa, J.; Gentzbittel, L.; Voss-Fels, K.P.; Valluri, V.K.; Sinha, P.; Singh, V.K.; Ben, C.; Rathore, A.; Punna, R.; Muneendra K. Singh; Tar’an, B.; Chellapilla Bharadwaj; Yasin, M.; Pithia, M.S.; Singh, S.; Soren, K.R.; Kudapa, H.; Jarquín, D.; Cubry, P.; Lee T. Hickey; Dixit, G.P.; Thuillet, A.C.; Hamwieh, A.; Kumar, S.; Deokar, A.; Chaturvedi, S.K.; Francis, A.; Howard, R.; Chattopadhyay, D.; Edwards, D.; Lyons, E.; Vigouroux, Y.; Hayes, B.J.; Von Wettberg, E.; Datta, S.K.; Huanming Yang; Nguyen, H.T.; Jian Wang; Siddique, K.H.M.; Mohapatra, T.; Bennetzen, J.L.; Xun Xu; Xin Liu (Nature Publishing Group, 2021)
  • Article

   Wheat heat tolerance is impaired by heightened deletions in the distal end of 4AL chromosomal arm 

   Huijie Zhai; Congcong Jiang; Yue Zhao; Shuling Yang; Yiwen Li; Kunfang Yan; Shuyu Wu; Bingke Luo; Yi Du; Huaibing Jin; Xin Liu; Yanbin Zhang; Fei Lu; Reynolds, M.P.; Xingqi Ou; Wenchen Qiao; Zhikai Jiang; Tao Peng; Derong Gao; Wenjing Hu; Jiangchun Wang; Haitao Gao; Guihong Yin; Kunpu Zhang; Guangwei Li; Daowen Wang (Wiley, 2021)