Now showing items 1-5 of 5

  • Article

   Aegilops tauschii draft genome sequence reveals a gene repertoire for wheat adaptation 

   Genyun He; Jizeng Jia; Shancen Zhao; Xiuying Kong; Yingrui Li; Guangyao Zhao; Weiming He; Appels, R.; Pfeifer, M.; Yong Tao; Xueyong Zhang; Ruilian Jing; Chi Zhang; Youzhi Ma; Lifeng Gao; Chuan Gao; Spannagl, M.; Mayer, K.F.X.; Dong Li; Shengkai Pan; Fengya Zheng; Qun Hu; Xianchun Xia; Jianwen Li; Qinsi Liang; Chen, J.; Wicker, T.; Caiyun Gou,; Hanhui Kuang; Yadan Luo; Keller, B.; Qiuju Xia,; Peng Lu; Junyi Wang; Hongfeng Zou; Rongzhi Zhang; Junyang Xu; Jinlong Gao; Middleton, C.; Zhiwu Quan; Guangming Liu; Jian Wang; Huanming Yang; Xu Liu; He, Zhonghu; Long Mao; Jun Wang (Springer Nature, 2013)
  • Article

   Capturing wheat phenotypes at the genome level 

   Hussain, B.; Akpınar, B.A.; Alaux, M.; Algharib, A.M.; Sehgal, D.; Ali, Z.; Aradottir, G.I.; Batley, J.; Bellec, A.; Bentley, A.R.; Cagirici, H.B.; Cattivelli, L.; Choulet, F.; Cockram, J.; Desiderio, F.; Devaux, P.; Dogramaci, M.; Dorado, G.; Dreisigacker, S.; Edwards, D.; El Hassouni, K.; Eversole, K.; Fahima, T.; Figueroa, M.; Gálvez, S.; Gill, K.S.; Govta, L.; Gul, A.; Hensel, G.; Hernandez, P.; Crespo Herrera, L.A.; Ibrahim, A.M.H.; Kilian, B.; Korzun, V.; Krugman, T.; Yinghui Li; Shuyu Liu; Mahmoud, A.F.; Morgounov, A.; Muslu, T.; Naseer, F.; Ordon, F.; Paux, E.; Perovic, D.; Reddy, G.V.P.; Reif, J.C.; Reynolds, M.P.; Roychowdhury, R.; Rudd, J.C.; Sen, T.Z.; Sukumaran, S.; Bahar Sogutmaz Ozdemir; Tiwari, V.K.; Ullah, N.; Unver, T.; Yazar, S.; Appels, R.; Budak, H. (Frontiers Media S.A., 2022)
  • Article

   Comparison of low molecular weight glutenin subunits identified by SDS-PAGE, 2-DE, MALDI-TOF-MS and PCR in common wheat 

   Li Liu; Ikeda, T.M.; Branlard, G.; Peña-Bautista, R.J.; Rogers, W.J.; Lerner, S.E.; Kolman, M.A.; Xia Xianchun; Linhai Wang; Wujun Ma; Appels, R.; Hisashi Yoshida; Aili Wang; Yueming Yan; He, Zhonghu (BioMed Central, 2010)
  • Article

   Rapid separation and characterization of grain water-soluble proteins in bread wheat cultivars (Triticum aestivum L.) by capillary electrophoresis 

   Ai-li Wang; Yu-he Pei; Xiao-hui Li; Yan-zhen Zhang; Qian Zhang; He, Zhonghu; Xian-chun Xia; Appels, R.; Wu-jun Ma; Xiu-Qiang Huang; Yue-ming Yan (Canadian Science Publishing, 2008)
  • Article

   Wheat genomics and breeding: bridging the gap 

   Hussain, B.; Akpınar, B.A.; Alaux, M.; Algharib, A.M.; Sehgal, D.; Ali, Z.; Appels, R.; Aradottir, G.I.; Batley, J.; Bellec, A.; Bentley, A.R.; Cagirici, H.B.; Cattivelli, L.; Choulet, F.; Cockram, J.; Desiderio, F.; Devaux, P.; Dogramaci, M.; Dorado, G.; Dreisigacker, S.; Edwards, D.; El Hassouni, K.; Eversole, K.; Fahima, T.; Figueroa, M.; Gálvez, S.; Gill, K.S.; Govta, L.; Gul Kazi, A.; Hensel, G.; Hernandez, P.; Crespo Herrera, L.A.; Ibrahim, A.M.H.; Kilian, B.; Korzun, V.; Krugman, T.; Yinghui Li; Shuyu Liu; Mahmoud, A.F.; Morgounov, A.I.; Muslu, T.; Naseer, F.; Ordon, F.; Paux, E.; Perovic, D.; Reddy, G.V.P.; Reif, J.C.; Reynolds, M.P.; Roychowdhury, R.; Rudd, J.C.; Sen, T.Z.; Sukumaran, S.; Tiwari, V.K.; Ullah, N.; Unver, T.; Yazar, S.; Budak, H. (CABI, 2021)