Now showing items 1-1 of 1

    • Article

      Global Wheat Head Detection 2021: an improved dataset for benchmarking wheat head detection methods 

      David, E.; Serouart, M.; Smith, D.; Madec, S.; Velumani, K.; Shouyang Liu; Xu Wang; Pinto Espinosa, F.; Shafiee, S.; Tahir, I.S.A.; Hisashi Tsujimoto; Shuhei Nasuda; Bangyou Zheng; Kirchgessner, N.; Aasen, H.; Hund, A.; Sadhegi-Tehran, P.; Koichi Nagasawa; Goro Ishikawa; Dandrifosse, S.; Carlier, A.; Dumont, B.; Mercatoris, B.; Evers, B.; Ken Kuroki; Haozhou Wang; Masanori Ishii; Badhon, M.A.; Pozniak, C.J.; LeBauer, D.S.; Lillemo, M.; Poland, J.A.; Chapman, S.; Solan, B.de; Baret, F.; Stavness, I.; Wei Guo (Science Partner Journals; AAAS, 2021)